Global Stockists

FRANCE

Erotokritos
Paris

Koshka Mashka
Paris

JAPAN

Coincidence

GallardaGalante
Sapporo / Sendai / Tokyo / Saitama / Yokohama / Nagoya / Shizuoka / Osaka / Kyoto / Hiroshima / Fukuoka

Hécrou, Hécrou Galleria, Dita Vintage
Tokyo / Kanagawa / Kumamoto / Fukuoka

Plain People
Tokyo / Osaka / Kyoto / Nagoya / Sapporo / Hakata